VEDTÆGTER
FOR

I/S SIMMELKÆR FORSAMLINGSHUS


§ 1.

    Interessentskabets Formaal er at opføre og vedligeholde et Forsamlingshus i Simmelkær, hvor Simmelkær Sogns Beboere skulle kunne forsamles i aandeligt og legemligt udviklende Øjemed, samt til selskabeligt Samvær. Der maa under ingen Omstændigheder afholdes offentlig Dans eller udskænkes eller medbringes spirituøse Drikke ved Forsamlingssammenkomster, ligesom Kortspil er absolut forbudt.

§ 2.

    Dette Øjemed søges fremmet ved mod passende Vederlag at overlade de i Huset værende Lokaler til Møder og festlige Sammenkomster.

§ 3.

    Man vil søge ved Støtte fra Egnens Befolkning at skabe et saadant økonomisk Grundlag for Huset, at man ikke behøver ukritisk at udleje det, for at faa de fornødne Midler til Forrentning, Vedligeholdelse o. s. v.

§ 4.

    Hvert Medlem tegner sig for en Andel af mindst 25 Kr.
    En særskilt Protokol udviser Navnene paa Medlemmerne i Interessentskabet

§ 5.

    Nye Medlemmer kan optages af Bestyrelsen mod, at der ydes et saadant Mindstebeløb, der svarer til nuværende Medlemmers Indskud.

§ 6.

    For hver Interessent udstedes et Andelsbevis lydende paa Navn og det tegnede Beløb.
    Dette kan overdrages til en anden Person paa behørig Maade; men Overtagelsen er kun gyldig over for Foreningen, naar Overdragelsen er godkendt af Bestyrelsen og noteret i Foreningens Bøger.

§7.

    Den højeste Myndighed ligger hos Generalforsamlingen.

§ 8.

    Ordinær Generalforsamling afholdes en Gang om Aaret og i Februar Maaned. Ekstraordinære Generalforsamlinger kan sammenkaldes af Bestyrelsen og skal afholdes paa forlangende af mindst 20 Medlemmer.

§ 9.

    Generalforsamling indvarsles paa behørig Maade efter Bestyrelsens Skøn.

§10.

    Paa den ordinære Generalforsamling aflægges Regnskab for det forløbne Aar.
    Ny Bestyrelse vælges paa samme for det kommende Aar tillige med Revisorer.

§ 11.

    Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer.
    Formanden vælges af Generalforsamlingen.
    Bestyrelsen vælger selv sin Kasserer.
    Bestyrelsen afgaar skiftevis hvert andet Aar med en større og en mindre Halvdel.
    Genvalg kan finde sted.

§ 12.

    Bestyrelsen varetager I/S Interesser. Den fører Forhandlingsprotokol over Bestyrelsens og Generalforsamlingens Beslutninger. Den kan straks lade opføre en Forsamlingsbygning og er bemyndiget til at optage en 1. Prioritet i Ejendommen.

§13.

    Regnskabet føres af Kassereren, der aflægger samme paa den ordinære Generalforsamling efter at være revideret og underskrevet af Revisorerne.
    Regnskabet løber fra 1. Januar til 31. Decbr.

§ 14.

    Interessenterne hæfter solidarisk for Forsamlingsbygningen.

§ 15.

    Foreningssammenkomster slutter senest Kl. 1.
    Foreninger, der lejer Huset, skal drage Omsorg for, at berusede Personer, hvad enten det er Medlemmer eller Tilrejsende, forbydes Adgang.
    Bestyrelsen for enhver Forening, der lejer Huset, er ansvarlig for, at det, der foregaar under de forskellige Sammenkomster, sker paa sømmelig Vis.

§ 16.

    Bestyrelsen bemyndiges til at træffe Afgørelse af, til hvem Huset udlejes.

§ 17.

    Ændring af Lovene kan kun finde Sted, naar 3/4 af de paa en lovligt indvarslet Generalforsamling tilstedeværende Medlemmer stemmer derfor.
    Denne Majoritet skal udgøre mindst 2/3 af samtlige Medlemmer.
    Er Generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes en ny Generalforsamling efter mindst 10 Dages Forløb.
    Simpel Stemmeflerhed er da afgørende.

§ 18.

    Ophæves Interessentskabet efter de i § 17 afgivne Regler, fordeles Overskudet ligeligt mellem Medlemmerne.

§ 19.

    Foreningens Inventar maa ikke udlejes.    Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den 3. Marts 1938.
Jesper Nielsen Anders Olesen
Mads Meedom Chr. Johnsen
Chr. Sneftrup