Historie
- Fællesskab, aktiv fritid og landsbyliv

Matrikelkort over Simmelkjær opmålt 1817

Klik på kortet for stor gengivelse

Af Simmelkjærs historie


Byen Simmelkjær*) har sit navn efter det store kær, der tidligere strakte sig en halv snes kilometer fra vest til øst og sine steder var op til et par kilometer bredt. Det dannede grænsen mod nord til Grove sogn.

 

Den første med sikkerhed registrerede bebyggelse i sognet er "Vester Sneftrup", udflyttet og opbygget ca. år 1100. Kun få overlevede pesten i årene 1346-54. I året 1595 omtales nogle enge i Simmelkjærs nordligste del, Dragskov Laage, hvilket oprindelig betød en afdeling af en skov. I øvrigt tilhørte Simmelkjær førhen kronen og blev længe bevaret som kongeligt jagtdistrikt.


Egnens skove er allerede forsvundet i den tidlige middelalder, idet der gennem tiderne skete rovhugst for at få træ til at udsmelte myremalmen, som især Simmelkjær var så rig på. Således vides, at der i 1597 og 1599 leveredes henholdsvis 103 og 187 kloder Simmelkjær jern til Bremerholm - flådens værksted. Her nævnes også "Offuer Simelkier" som en liden by, "Neder Simelkier" som én gård og V. Sneftrup som én gård. Den første bebyggelse i Simmelkjær antages at være påbegyndt ca. 1600.


I præsteindberetningen fra 1638 fortælles, at kæret da er bevokset med ris og krat og i det hele henligger som et morads, og således har det været helt op i det 18. århundrede. I 1690 berettes om, at degn og ulvejæger Laurs Christensen, boende Omosegård, den 24. maj fangede 2 levende ulveunger i Simelkiers kær. I disse tider var det vanskeligt fremkommeligt, da der ikke fandtes farbare veje eller broer over vandløbene. Det bevirkede, at de øde områder blev tilholdssted for stimænd og tatere, så godtfolk ikke kunne færdes i sikkerhed.


1702 nævnes ved ny matrikel stadig kun én gård i Neder-Simmelkjær. Den har af hartkorn 7 tdr. 7 skp. 3 fdk. og tilhører Herningsholm. Fæsteren hedder Søren Pedersen. I Over-Simmelkjær nævnes 2 fæstegårde under Herningsholm, fæsterne Niels og Chr. Christensen, og en under Østertoft ved fæster Morten Jepsen. I Sneftrup én fæstegård under Østertoft i Stadil sogn.


*) Iflg. Nudansk Ordbog kommer forstavelsen af "sim" (halmreb), så navnet skulle betyde kær, indhegnet af simer./jro

I en amtsbeskrivelse fra 1833 berettes det:

 

"Simmelkjær var 100 år tidligere, dvs. omkring 1730, bevokset med Birk, Eg og Vidier, og Træerne var så store, at de kunne bruges som Vognstjærter. Men i Dag er det store Kær for længst afvandet og opdyrket og betyder ikke længere nogen hindring for samfærdselen.


Her færdedes Steen Steensen Blicher på sine lange Vandringer med Bøsse og Hund, og her fattede han den Kærlighed og varme Forståelse for Hedens Befolkning og Ødemarkens omvandrende "Kjæltringe", som vi oplever det i hans Forfatterskab. "Hosekræmmergården", fra ca. År 1827 - beliggende i Over Simmelkjær - danner Rammen om en af hans mest berømte Noveller.


Et andet Sted fortæller han om, hvordan han i 1817 gik på Jagt fra Thorning Præstegaard ned over den jyske Alhede for at besøge sin Kollega i Ørre. Han beskriver heden som lig en Ørkenstrækning med Fata Morgana Billeder, og hvor man sjældent så en Gaard eller Vaaning - hvordan han i Mørket gik vild og tilsidst saa et Lys, hørte Violintoner og troede sig hensat til overjordiske Ting, indtil det viste sig at være Tatere, der dansede i et nyt af Ørre Kommune opført Fattighus ved Simmelkjær-Vejen, hvor Blicher-Stenen senere blev rejst."


(Oskar Nielsen)

Skole og kirke


I 1870 opførtes den første rigtige skolebygning, og der ansattes en vandrelærer, J. Vilhelm Theodor Jensen. Denne mand fortjener at nævnes for sin indsats for den fattige hedeegn, som betog ham så stærkt, at han virkede her gennem 36 år. Han var sjælen i det store arbejde med kirkesagen, som krævede lange og trange forhandlinger, før kirken blev rejst.


I Simmelkjær stiftedes sparekassen i 1873, og året efter byggedes møllen. 1878 åbnedes mergelbanen Damholt - Hodsager, som gik over Sneftrup og Simmelkjær. I februar 1880 holdtes det første møde om kirken i skolen, og et udvalg blev nedsat til at arbejde for kirkesagen. Der var stor aktivitet de følgende år, bl.a. udfærdigede udvalget en tegning til den længe ønskede kirke. Den blev afvist!


Læs mere her...


27. oktober 2019, kl. 15.00

Borgerforenigen


Bankospil i Simmelkærhus31. oktober 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Leo Skaaning - Min barndom på Vesterbro7. november 2019, kl. 19.00

Fællesrådet


Sogneaften i Simmelkærhus. "I skyggen af jernkorset" Om at være barn af en nazist.14. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Efterårsfest. Besøg fra Ilskov28. november 2019, kl. 14.30

Hyggeklubben


Bodil Toftdahl: Blandt danskere i Canada30. november 2019, kl. 14.00

Menighedsråd & Borgerforenigen


Julestue


www.simmelkaer.dk - Simmelkær Borgerforening 2018